Dynamic Configuration URL PlainHTTP

Assegnazione URL a cc PlainHTTP in modalità Assign Type URL Address Assegnazione URL a cc PlainHTTP in modalità Assign Type HTTP Destination